Regulamin

Regulamin VII Edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego.

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady przeprowadzenia VII edycji Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego, zwanego dalej „Konkursem”. Konkurs odbywa się na zasadach określonych niniejszym Regulaminem i zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Organizatorem Konkursu jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, zwany dalej „Organizatorem”.
 3. Obsługę administracyjno-techniczną Konkursu, w imieniu Organizatora, prowadzi Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Wszelkie informacje o Konkursie można uzyskać pod numerem telefonu +48 61 626 68 59 lub wysyłając zapytanie na adres e-mail: fotokonkurs@wielkopolskie.pl.
 4. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej, zwanej dalej „Stroną Internetową Konkursu”, dostępnej pod adresem: www.fotokonkurs.wielkopolskie.pl. Komunikaty oraz informacje na temat Konkursu publikowane będą na Stronie Internetowej Konkursu oraz profilu Facebook Konkursu (@fotokonkurs.wielkopolskie). Strona Internetowa Konkursu jest własnością Organizatora.
 5. Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 6. Konkurs organizowany jest na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2
Cel i tematyka konkursu

 1. Celem Konkursu jest zwrócenie uwagi na piękno województwa wielkopolskiego, jego walory naturalne oraz historyczny i kulturowy dorobek, ze szczególnym uwzględnieniem:
  1. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego (więcej na stronie: www.27grudnia.pl),
  2. atrakcji / produktów turystycznych Wielkopolski (więcej na stronie: www.wielkopolska.travel), ze szczególnym uwzględnieniem turystyki kulturowej i aktywnej.
 2. Zdjęcia nadesłane na Konkurs powinny być barwne, ukazujące region w sposób przyjazny. Zdjęcia powinny stanowić swoiste zaproszenie do odwiedzenia Wielkopolski.

§ 3
Warunki uczestnictwa

 1. Konkurs adresowany jest do osób pełnoletnich (posiadających pełną zdolność do czynności prawnych), profesjonalnie bądź amatorsko, zajmujących się fotografią.
 2. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego biorący bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich rodzin.
 3. Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i dostarczeniem prac konkursowych ponoszą Uczestnicy Konkursu.
 4. W Konkursie można wziąć udział wyłącznie osobiście, tj. niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń konkursowych w imieniu osób trzecich.
 5. Udział w Konkursie wymaga posiadania infrastruktury technicznej i systemu informatycznego pozwalającego na korzystanie z Internetu, konta e-mail oraz przeglądarki umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 6. Każda osoba, przystępująca do udziału w Konkursie, jest zobowiązana zapoznać się z Regulaminem, a jego postanowienia stają się dla tej osoby oraz Organizatora wiążące w chwili przesłania przez tą osobę zgłoszenia, o którym mowa w § 5, do udziału w Konkursie.
 7. Czas trwania Konkursu jest określony i trwa od momentu ogłoszenia do 31 sierpnia 2024 r. (do godz. 23:59). Prace dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

§ 4
Praca konkursowa

 1. Poprzez pracę konkursową rozumie się zestaw 3 (trzech) fotografii:
  1. tematycznie odpowiadających jednej z kategorii, o której mowa w § 5 ust. 1, wybranej przez Uczestnika Konkursu,
  2. wykonanych na terenie województwa wielkopolskiego, w latach 2022-2024.
 2. Zdjęcia zgłaszane do Konkursu będą przyjmowane wyłącznie w formie cyfrowej. Do udziału w Konkursie mogą być zgłoszone zdjęcia spełniające poniższe warunki:
  1. wykonane przez Uczestnika,
  2. zapisane z maksymalną rozdzielczością w formacie JPG,
  3. o rozmiarze krótszego boku min. 2500 px (pixeli),
  4. wielkości pliku nie przekraczającej 10 MB,
 3. Zdjęcia/prace konkursowe zgłoszone do Konkursu, niespełniające wymagań, o których mowa w ust. 2, nie podlegają ocenie.
 4. Korekta cyfrowa zdjęć przesłanych na konkurs może polegać jedynie na działaniach odpowiadających zabiegom stosowanym w ciemni fotograficznej (redukcja koloru, rozjaśnianie, kontrastowanie).
 5. Kadrowanie jest dozwolone, pod warunkiem, że nie przekracza 10% oryginalnego obszaru obrazu.
 6. Wszelkie inne zmiany, w tym zwiększanie rozdzielczości zdjęć czy fotomontaż, są niedopuszczalne.
 7. Jeżeli fotografia była wykonana urządzeniem bez wymiennej optyki, matryca aparatu (smartfona) powinna posiadać co najmniej 8 mln pikseli.
 8. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do udziału w Konkursie fotografii, które:
  1. są pracą zbiorową,
  2. naruszają prawa osób trzecich, w szczególności prawa autorskie i pokrewne, dobra osobiste oraz prawa własności intelektualnej,
  3. zawierają treści niezgodne z prawem lub przyjętymi normami obyczajowymi, jak również, które mogą zostać uznane za wulgarne i obraźliwe, pornograficzne, obsceniczne, zawierające nagość lub erotykę, obrażające uczucia religijne, przedstawiające lub propagujące przemoc, nienawiść rasową lub religijną, naruszające prawo do prywatności,
  4. zawierają przekazy reklamowe, są spamem lub niezamówioną informacją handlową,
  5. zawierają ramki, podpisy, znaki lub inne oznaczenia.

§ 5
Zgłoszenie prac konkursowych

 1. Konkurs organizowany jest w następujących kategoriach tematycznych:
  1. Zabytkowe obiekty – zdjęcia ukazujące ruchome (np. parowozy, drezyny) i nieruchome (np. zamki, pałace, dwory, kościoły, klasztory, skanseny, muzea, ratusze, kopalnie, fabryki) obiekty posiadające wartość historyczną, artystyczną, naukową, kulturową czy emocjonalną (zdjęcia z zewnątrz, jak również wnętrz); również pejzaże obejmujące zabytkowe obiekty,
  2. Atrakcje przyrodnicze – zdjęcia ukazujące najcenniejsze okazy wielkopolskiej flory i fauny, niepowtarzalne krajobrazy/pejzaże,
  3. Wydarzenia – zdjęcia dokumentujące imprezy, akcje, wystawy plenerowe, festiwale, rajdy etc., o charakterze turystyczno-rekreacyjnym, kulturowym, historycznym.
 2. Uczestnik Konkursu ma prawo zgłosić wyłącznie po 1 (jednej) pracy konkursowej, o której mowa w § 4, do każdej z kategorii wymienionych ust. 1. W sumie Uczestnik Konkursu może zgłosić maksymalnie 3 (trzy) prace konkursowe – po 1 (jednej) pracy (zestawie 3 fotografii) do każdej z kategorii.
 3. Zgłoszenie pracy konkursowej odbywa się poprzez formularz, dostępny na Stronie Internetowej Konkursu.
 4. Zgłoszenie pracy konkursowej wymaga podania przez Uczestnika Konkursu następujących danych:
  1. imienia i nazwiska,
  2. pseudonimu (nick),
  3. adresu e-mail,
  4. numeru telefonu.
 5. Uczestnik, dokonując zgłoszenia oświadcza, że:
  1. jest osobą pełnoletnią
  2. jest twórcą zdjęć i przysługują mu nieograniczone autorskie prawa majątkowe i osobiste do fotografii,
  3. zapoznał się i akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie,
  4. jest uprawniony do udzielania licencji oraz zezwoleń, o których mowa w Regulaminie,
  5. udziela Organizatorowi licencji do korzystania ze zdjęć zgłoszonych do Konkursu na zasadach określonych w § 10 Regulaminu,
  6. posiada wszelkie niezbędne zgody osób widniejących na fotografiach zgłoszonych do udziału w Konkursie, w tym w szczególności na rozpowszechnianie ich wizerunku oraz wykorzystanie go przez Organizatora w zakresie o jakim mowa w § 10 Regulaminu,
  7. wyraża zgodę się na opublikowanie fotografii na Stronie Internetowej Konkursu oraz profilu Facebook Konkursu w czasie trwania konkursu oraz po jego zakończeniu
 6. Uczestnik Konkursu w terminie 14 dni od dokonania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3, otrzyma na adres e-mail podany w formularzu zgłoszeniowym, potwierdzenie przyjęcia pracy/prac do Konkursu
 7. Prace konkursowe zgłoszone do udziału w Konkursie są publikowane na Stronie Internetowej Konkursu po pozytywnej ich weryfikacji przez Organizatora, z zastrzeżeniem, iż późniejsze wykrycie okoliczności uzasadniających stwierdzenie naruszenia Regulaminu może rodzić skutki, o których mowa w ust. 8 Regulaminu. Do dokonywania weryfikacji zgłoszonych fotografii pod kątem ich zgodności z Regulaminem uprawniony jest wyłącznie Organizator.
 8. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora – na którymkolwiek z etapów Konkursu – że osoba, która zgłosiła fotografie do udziału w Konkursie nie może być Uczestnikiem w świetle postanowień Regulaminu lub Uczestnik nie spełnił warunków udziału w Konkursie, o których mowa w Regulaminie lub, że fotografie zgłoszone przez Uczestnika do udziału w Konkursie nie spełniają warunków Regulaminu lub naruszają zakazy, o których mowa w § 4 ust. 5, Organizator nie publikuje fotografii zgłoszonych do udziału w Konkursie na Stronie Internetowej Konkursu i nie poddaje ich ocenie, a zgłoszenie danego Uczestnika Konkursu uznaje się za niebyłe.
 9. W przypadku, gdyby którekolwiek z oświadczeń Uczestnika, o których mowa w ust. 5 Regulaminu okazało się niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, Uczestnik, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, jest świadomy wystąpienia ewentualnej odpowiedzialności wobec tych osób oraz może zostać zobowiązany na zasadach ogólnych - wynikających z przepisów prawa powszechnie obowiązującego - do naprawienia szkody poniesionej przez Organizatora w związku z niezgodnością tych oświadczeń ze stanem faktycznym lub prawnym. Ponadto, w sytuacji o której mowa w zdaniu poprzednim, Uczestnik może zostać wyłączony od dalszego udziału w Konkursie, a w przypadku otrzymania nagrody - być zobowiązanym do jej zwrotu (decyzję w tym zakresie podejmuje Organizator).
 10. Organizatorowi przysługuje prawo zatrzymania wszystkich nadesłanych prac konkursowych (plików cyfrowych), których własność przechodzi nieodpłatnie na Organizatora z chwilą ich zgłoszenia do Konkursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawidłowych danych na etapie zgłoszenia udziału w Konkursie lub braku aktualizacji danych, w szczególności w wyniku zmiany danych osobowych i/lub adresu email uniemożliwiającej odszukanie Uczestnika i/lub wręczenie nagrody.

§ 6
Kapituła Konkursu

 1. W celu przeprowadzenia Konkursu Organizator powołuje Kapitułę Konkursu, zwaną dalej Kapitułą. Kandydatury na członków Kapituły wskazuje Dyrektor Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, który jest jednocześnie jej Przewodniczącym.
 2. Kapituła powołana jest przez Organizatora na czas trwania Konkursu.
 3. W skład Kapituły wchodzi 5 osób.
 4. Zadaniem Kapituły jest:
  1. rzetelna, sumienna i obiektywna ocena nadesłanych prac,
  2. wybór laureatów konkursu.
 5. Przy ocenie nadesłanych prac Kapituła bierze pod uwagę następujące kryteria oceny:
  1. spełnienie założeń ideowych Konkursu,
  2. jakość walorów estetycznych i artystycznych,
  3. przydatność zdjęć do celów promocyjnych.
 6. Ze względu na możliwy różnorodny charakter prac konkursowych Kapitule pozostawia się możliwość zastosowania dodatkowych kryteriów oceny, które odzwierciedlają specyfikę prac zgłoszonych do Konkursu.
 7. Członkowie Kapituły dokonują oceny nadesłanych prac nie znając danych personalnych ich autorów. W momencie gdy zachodzi okoliczność mogąca podważyć bezstronność ich oceny, członkowie Kapituły mają obowiązek wstrzymania się od oceny danej pracy konkursowej.

§ 7
Sposób wyłonienia laureatów

 1. Zgłoszone prace konkursowe kwalifikowane są pod względem formalnym przez Sekretarza Konkursu, którym jest wskazany przez Przewodniczącego Kapituły pracownik Departamentu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, nie wchodzący w skład Kapituły.
 2. Kapituła dokonuje oceny zakwalifikowanych prac na podstawie kryteriów określonych w § 6 ust. 5 i 6 Regulaminu.
 3. Kapituła podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. Każdemu członkowi Kapituły przysługuje w głosowaniu jeden głos. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Kapituły.
 4. Kapituła może zrezygnować z przyznania którejkolwiek z nagród, bądź przyznać dwie nagrody tego samego stopnia.
 5. Z obrad Kapituły sporządzany jest protokół, który podpisuje Przewodniczący Kapituły.
 6. Kapituła przedstawia Organizatorowi propozycję przyznania nagród, o których mowa w § 8 ust. 1, oraz ewentualnych wyróżnień. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 7. W przypadku nie wyłonienia przez Kapitułę laureatów I, II i/lub III miejsca, Organizator zastrzega sobie prawo przyznania mniejszej liczby nagród lub odstąpienia od ich przyznania. W takim przypadku podział nagród pieniężnych może być inny niż określony w § 8 ust. 1.
 8. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2024 r.
 9. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu oraz wręczenie nagród nastąpi w trakcie zorganizowanej w tym celu uroczystości.
 10. Organizator będzie kontaktować się z laureatami konkursu: osobiście, drogą telefoniczną bądź mailową.
 11. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na Stronie Internetowej Konkursu, profilu Facebook Konkursu oraz mogą zostać przekazane mediom.

§ 8
Nagrody

 1. Za zajęcie I, II i III miejsca, w każdej z kategorii, Organizator przyznaje dyplomy oraz nagrody finansowe w wysokości:
  1. I nagroda – 2.500 zł brutto (dwa tysiące pięćset złotych),
  2. II nagroda – 1.500 zł brutto (jeden tysiąc pięćset złotych),
  3. III nagroda – 1.000 zł brutto (jeden tysiąc złotych).
 2. Autorzy prac wyróżnionych w Konkursie otrzymują dyplomy wyróżnienia.
 3. Organizator Konkursu uprawniony jest do potrącenia z kwoty przyznanej nagrody wszelkich podatków wymaganych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

§ 9
Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, e-mail:kancelaria(at)umww.pl, fax 61 626 69 69, adres skrytki urzędu na platformie ePUAP: /ummarszwlkp/SkrytkaESP.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach:
  1. przeprowadzenia, rozstrzygnięcia i rozliczenia Konkursu Fotograficznego o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego,
  2. archiwizacji,
 3. Dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane:
  1. na podstawie wyrażonej przez Uczestnika Konkursu zgody na wykorzystanie wizerunku na potrzeby promocji Województwa Wielkopolskiego w ramach Konkursu (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  2. w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust 1 lit c RODO).
 4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych listownie pod adresem administratora danych, lub elektronicznie poprzez skrytkę ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP i e-mail: inspektor.ochrony(at)umww.pl.
 5. Dane osobowe Uczestnika Konkursu przetwarzane będą wieczyście, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 6. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne, natomiast podanie danych osobowych przez Uczestnika Konkursu, jest warunkiem niezbędnym do udziału w Konkursie i zawarcia umowy licencyjnej, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału w Konkursie.
 7. Zgoda na publikację wizerunku jest dobrowolna, a jej niewyrażenie nie pociąga za sobą żadnych skutków.
 8. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do usunięcia danych osobowych, o ile dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody, lub wynika to z wymogu prawa, lub gdy dane są już niepotrzebne do przetwarzania danych.
 9. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 10. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do przenoszenia danych, o ile dane osobowe Uczestnika Konkursu są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody lub są niezbędne do zawarcia umowy oraz gdy dane te są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 11. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.
 12. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z sytuacją szczególną Uczestnika Konkursu o ile przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu jest niezbędne do zrealizowania zadania w interesie publicznym lub sprawowania władzy publicznej.
 13. Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych o ile Uczestnik Konkursu uważa, iż przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Konkursu odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
 14. Dane Uczestników Konkursu będą ujawniane:
  1. na stronach internetowych wymienionych w niniejszym Regulaminie;
  2. Kapitule Konkursu, o której mowa w § 6 Regulaminu;
  3. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Organizatora na podstawie zawartych umów dotyczących przekazywania przesyłek pocztowych, serwisu i wsparcia systemów informatycznych, utylizacji dokumentacji niearchiwalnej,
  4. do publicznej wiadomości (w zakresie imię i nazwisko, wizerunek) w przypadku uzyskania tytułu Laureata Konkursu.
 15. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji oraz profilowania.
 16. Dane osobowe Uczestnika Konkursu nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych i państw trzecich.

§ 10
Prawa autorskie

 1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, o którym mowa w § 5, oświadcza, że:
  1. posiada pełnię praw autorskich do zgłoszonych zdjęć,
  2. udziela Organizatorowi na okres 10 lat, nieodpłatnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na korzystanie ze zdjęć w dowolnym niekomercyjnym celu, a w szczególności w działaniach promocyjnych podejmowanych przez Organizatora, w zakresie poniższych pól eksploatacji, z możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego:
   1. utrwalenie i zwielokrotnienie – wytwarzanie dowolnymi technikami, w tym, techniką zapisu magnetycznego, światłoczułą, audiowizualną, cyfrową, optyczną, drukarską, komputerową niezależnie od formatu zapisu i nośnika, rozmiaru, formy, techniki, oprawy, rodzaju i sposobu dystrybucji lub upubliczniania,
   2. wprowadzanie do pamięci komputera, zapis czasowy i trwały i sporządzanie kopii takich zapisów; archiwizacja zapisów,
   3. nagrywanie na urządzeniach służących do wielokrotnego odtwarzania za pomocą nośników obrazu, w tym powielanie, rozpowszechnianie i odtwarzanie zdjęć,
   4. publiczne odtwarzanie przekazywanie i emitowanie w audycjach w środkach masowego przekazu po utrwaleniu na nośnikach obrazu,
   5. dokonywanie opracowań zdjęć, w tym prawo do obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji zdjęć, w szczególności ze względu na wymogi techniczne związane z określonymi powyżej sposobami rozpowszechniania, jak również wykorzystywania takich opracowań i zezwalania na wykorzystywanie opracowań.
 2. Uczestnik Konkursu uprawnia Organizatora do udzielania dalszej licencji na takich samych polach eksploatacji jak w ust. 1 pkt. b z możliwością wypowiedzenia po 8 latach z zachowaniem rocznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego.
 3. Uczestnik upoważnia Organizatora do decydowania o oznaczeniu, sposobie oznaczenia lub braku oznaczenia fotografii.
 4. Uczestnik Konkursu zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć.
 5. Uczestnik Konkursu dodatkowo zapewnia, że osoby występujące lub uwiecznione na zdjęciach, a także ewentualni współtwórcy, nie będą dochodzić od Organizatora wynagrodzenia za korzystanie ze zdjęć, w tym w szczególności wynagrodzenia za rozpowszechnianie zdjęć w Internecie oraz inne przypadki publicznego udostępniania zdjęć, nie będą także wykonywały autorskich praw osobistych lub, odpowiednio, praw osobistych artysty wykonawcy, a w szczególności nie będą domagali się wskazywania i sposobu wskazywania ich jako współautora czy wykonawcy.
 6. W przypadku wystąpienia wobec Organizatora przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich związanych z korzystaniem ze zdjęć, Uczestnik Konkursu pokryje koszty i zapłaci odszkodowania związane z roszczeniami takich osób.
 7. Z chwilą otrzymania nagrody, której mowa w § 8, Uczestnik Konkursu przenosi nieodpłatnie na Organizatora autorskie prawa majątkowe do nagodzonej pracy, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w ust. 1 pkt. b. Przeniesienie praw autorskich następuje na podstawie umowy sporządzonej w formie pisemnej.
 8. Organizator nie ma obowiązku wykorzystania fotografii na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 1, pkt. a, lit. i Regulaminu.
 9. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niewykonywania przysługujących mu praw osobistych do fotografii w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu praw do fotografii.

§ 11
Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest jedynym i wyłącznym dokumentem określającym zasady oraz warunki prowadzenia Konkursu. Wykładnia i interpretacja Regulaminu należy wyłącznie do Organizatora. W sytuacjach nie objętych Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień Uczestników Konkursu.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie ogłoszone zostaną na Stronie Internetowej Konkursu oraz profilu Facebook Konkursu. Z chwilą ogłoszenia zmiany Regulaminu zmiany stają się wiążące, Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji z dalszego udziału w Konkursie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia zmian Regulaminu.
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora (Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Departament Sportu i Turystyki, 61-714 Poznań, al. Niepodległości 34, p. IX, pok. 938) oraz na Stronie Internetowej Konkursu.
 5. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku – zdjęć, wykonanych w związku z realizacją Konkursu w materiałach promocyjno-informacyjnych Organizatora w szczególności: w materiałach prasowych, stronach internetowych, mediach, plakatach itp.
 6. Jeżeli którekolwiek z oświadczeń Uczestnika Konkursu zawartych w niniejszym Regulaminie okaże się nieprawdziwe, Organizator uprawniony będzie do wykluczenia Uczestnika z Konkursu oraz żądania zwrotu przyznanej nagrody.